ಚಾಮುಂಡಾಂಬಿಕೆ (ಚೌಡೇಶ್ವರಿ)ಯ ಸ್ವರೂಪ

ಚಾಮುಂಡಾಂಬಿಕೆ (ಚೌಡೇಶ್ವರಿ)ಯ ಸ್ವರೂಪ

 • ಚಾಮುಂಡಾ ಪ್ರೇತಗಾ ಕೃಷ್ಣಾ ವಿಕೃತಾ ಚಾಹಿಭೂಷಣಾ |
 • ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಕರಾಲದೇಹಾ ಚ ಗುರ್ವಕ್ಷೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ||
 • ದಿಗ್ಭಾಹುಃ ಕ್ಷಾಮಕುಕ್ಷೇಕ್ಷಿ ಚ ಮುಸಲಂ ಚಕ್ರಚಾಮರೇ
 • ಅಂಕುಶಂ ಬಿಭ್ರತಿ ಖಡ್ಗಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಾಥ ವಾಮಕೇ ||
 • ಖೇಟಂ ಪಾಶಂ ಧನುರ್ದಂಡಂ ಕುಠಾರಂಚಾಪಿ ಬಿಭ್ರತೀ |

ಚಾಮುಂಡಾದೇವಿಯು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ದೇಹವುಳ್ಳವಳು, ಇವಳು, ಸರ್ಪವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೋರೆದಾಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಾಯಿಂದ ಇವಳ ಮುಖವು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವಳು. ಇವಳು ಕಾಮರೂಪಿಣೀ. ಅಂದರೆ ತಾನು ಬಯಸಿದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವವಳು. ಇವಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಕೈಗಳಿವೆ. ತೆಳುವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಇವಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸಿಂಹವಾಹಿಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.

ಬಲಗೈ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ :-

  1. ಗುರಾ
  2. ಪಾಶಣಿ
  3. ಬಿಲ್ಲು
  4. ದಂಡ
  5. ಕೊಡಲಿ

ಎಡಗೈ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ:-

  1. ಒನಕೆ
  2. ಚಕ್ರ
  3. ಚಾಮರ
  4. ಅಂಕುಶ
  5. ಖಡ್ಗ