ಶಾಶ್ವತ ಪುದುವಟ್ಟು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇವೆಯ ವಿವರಗಳು ಮೊತ್ತ
1 ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ಆಷ್ಟೋತ್ತರ (ಜೀವಿತಾವಧಿ) Rs. 50,000-00
2 ಸ್ಯಂದನೋತ್ಸವದ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ Rs. 10,000-00
3 ಪೂರ್ಣಸೇವೆ Rs. 8,000-00
4 ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ Rs. 8,000-00
5 ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ Rs. 8,000-00
6 ಶ್ರೀ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ Rs. 8,000-00
7 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ Rs. 3,000-00
8 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಸೇವೆ Rs. 3,000-00
9 ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ Rs. 3,000-00
10 ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸೇವೆ Rs. 2,000-00

ವಾರ್ಷಿಕ ಪುದುವಟ್ಟು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇವೆಯ ವಿವರಗಳು ಮೊತ್ತ
1 ಸಮಷ್ಠಿ ಹೋಮಾಂಗ ಸೇವೆ Rs. 15,000-00
2 ನಿತ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ Rs. 10,000-00
3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮಾಂಗ ಸೇವೆೆ Rs. 10,000-00
4 ನಿತ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸೇವೆ Rs. 5,000-00
5 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋಮಾಂಗ ಸೇವೆ Rs. 5,000-00
6 ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ Rs. 500-00
7 ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ Rs. 500-00
8 ಶ್ರೀ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ Rs. 500-00

ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇವೆಯ ವಿವರಗಳು ಮೊತ್ತ
1 ಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ಸೇವೆ Rs. 2,000-00
2 ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವ Rs. 2,000-00
3 ದಿನದ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ Rs. 1,000-00
4 ದೇವಿ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ Rs. 1,000-00
5 ಮಹಾ ನೈವೇದ್ಯ Rs. 500-00
6 ಸಂಜೆ ಪ್ರಸಾದ Rs. 500-00
7 ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ Rs. 200-00
8 ಭಾರಿ ವಾಹನ ಪೂಜೆ Rs. 200-00
9 ಹೋಮ ಸಂಕಲ್ಪ Rs. 200-00
10 ತ್ರಿಚಕ್ರ – ಚತುಶ್ಚಕ್ರ ವಾಹನ ಪೂಜೆ Rs.100-00
11 ಸಹಸ್ರನಾಮ Rs. 50-00
12 ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ Rs. 50-00
13 ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ Rs. 50-00
14 ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ Rs. 50-00
15 ಶ್ರೀ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ Rs. 50-00
13 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಪೂಜೆ Rs. 50-00
13 ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ Rs. 10-00wa