ವೈಷ್ಣವೀ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪ

ವೈಷ್ಣವೀ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪ

 • ವೈಷ್ಣವೀ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಗಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಷಡ್ಭುಜಾ ವನಮಾಲಿನೀ |
 • ವರದಾ ಗದಿನೀ ದಕ್ಷೇ ಬಿಭ್ರತೀ ಚ ಕರೇಂಬುಜಮ್ ||
 • ಶಂಖಚಕ್ರಾಭಯಾನ್ ವಾಮೇ ಸಾಚೇಯಂ ವಿಲಸದ್ಭುಜಾ |

ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೀದೇವಿಯ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಂಚರಿಸುವವಳು. ಶ್ಯಾಮಲವರ್ಣೆ ಇವಳು. ಇವಳಿಗೆ ಆರು ಭುಜಗಳು. ವನಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. (ಎಂದೆಂದೂ ಬಾಡದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗೆ ವನಮಾಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು.)

ಬಲಗೈ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ :-

  1. ವರದಮುದ್ರೆ
  2. ಗದೆ
  3. ಕಮಲ

ಎಡಗೈ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ:-

  1. ಶಂಖ
  2. ಚಕ್ರ
  3. ಅಭಯ ಮುದ್ರೆ